Obsługa składowisk

Rekultywacja odpadów

 

Od 2000 roku, nasza oferta poszerzyła się o kompleksową obsługę składowisk odpadów. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem - BOMAG BC 572 RB-2, BOMAG BC 601RB oraz ładowarkami kołowymi, które codziennie od kilku lat wykonują prace mające na celu kompaktowanie, zagęszczanie, skarpowanie i bieżące utrzymanie składowiska odpadów w należytym porządku. 

 

Przedsiębiorstwo TOR-BUD świadczy usługi z zakresu obsługi składowisk odpadów. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz kadrą wysoko wyspecjalizowanych operatorów, którzy codziennie wykonuje prace mające na celu kompaktowanie, zagęszczanie, skarpowanie i bieżące utrzymanie składowisk w należytym porządku. Budujemy nowe kwatery i rekultywujemy zakończone składowiska. Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem w branży.

 • s3.jpg
 • s2.jpg
 • s1.jpg
 • s7.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg
 • s4.jpg

Produkty i usługi

 
Usługi z zakresu bieżącego utrzymania i obsługi składowisk odpadów:
 • kompaktowanie wysypisk śmieci
 • zagęszczanie wysypisk śmieci
 • skarpowanie składowisk
 • obsługa sortowni śmieci
 • obsługa kompostowni
 • obsypywanie ziemią
 • recykling
   
 
Wynajem/ usługi sprzętowe:
 • kompaktory do zagęszczania śmieci Bomag (różne modele)
 • kompaktory do śmieci HSW 534E
 • kompaktory do śmieci Ł-34
 • spycharki do śmieci
 • ładowarki czołowe
 • ładowarki teleskopowe
 • koparki 
 • samochody wywrotki 3 i 4 osiowe
   
 
Usługi z zakresu budowy składowisk odpadów i rekultywacji:
 • budowa nowych kwater składowisk odpadów
 • budowa sortowni odpadów
 • rekultywacja zakończonych składowisk odpadów

 

 

Rekultywacja odpadów to ostatni etap eksploatacji każdego składowiska odpadów, polegający na stworzeniu warunków, umożliwiających przywrócenie zdegradowanemu obszarowi walorów użytkowych i krajobrazowych. Rekultywujemy składowiska śmieci w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego.

 

W naszym zapleczu sprzętowym posiadamy Kompaktor Ł-34 na stalowych kołach z kolcami, który świetnie nadaje się do wspomnianych wyżej prac. Kompaktor jest maszyną przeznaczoną do rozściełania (rozgarniania) oraz rozdrabniania i zagęszczania podłoża wysypisk sanitarnych (składowisk odpadów). Podłoże utwardzone przez kompaktor uzyskuje nośność umożliwiającą swobodny przejazd maszyny kołowej o dużej masie np. pojazdu dostarczającego odpady.

                                        

Zagęszczanie jest najlepszym sposobem zmniejszania objętości odpadów, poprzez likwidacje zbędnego miejsca między cząstkami śmieci. Zagęszczenie eliminuje konieczność codziennego pokrywania śmieci warstwą przesypową i jednocześnie ogranicza wytwarzanie gazów biologicznych.

 

Kontakt

TOR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Lipcowa 70, 32-540 Trzebinia

32 711 58 67

512 283 421

KRS: 0000360555

NIP: 628-000-72-12

SZANOWNY KLIENCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TOR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K. z siedzibą w Trzebini, ul. Lipcowa 70

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Informujemy wszystkie podmioty, z którymi łączą nas relacje biznesowe (kupujących, zamawiających, zleceniodawców, dostawców, usługodawców, podwykonawców, zleceniobiorców) iż jesteśmy firma świadczy usługi ogólnobudowlane, usługi sprzętem ciężkim, kompleksową obsługę bocznic kolejowych .

Przetwarzane przez nas dane: imiona, nazwiska, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne (np.: PESEL, nr dowodu osobistego). Jeżeli sprzedaż odbywa się z transportem dodatkowo numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.

Przetwarzamy dane osobowe w celach:

1) zawarcie i wykonanie umowy, zamówienia, zlecenia;

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c. rozliczenie danin publicznoprawnych;

3) usprawiedliwiony interes prawny:

a. udokumentowanie realizacji transakcji;

b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c. marketing bezpośredni;

d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;

e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f. archiwizacja.

2. ŚWIADCZENIEM USŁUG TRANSPORTOWYCH

Świadczymy usługi transportowe.

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące.

Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, numery rachunków bankowych, dane rejestrowe i ewidencyjne, a także numery rejestracyjne, numer dowodu osobistego lub paszportu kierowcy a także numer prawa jazdy kierowcy.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie umowy;

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c. rozliczenie danin publicznoprawnych;

3) usprawiedliwiony interes prawny:

a. udokumentowanie realizacji transakcji;

b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c. marketing bezpośredni;

d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f. archiwizacja.

3. REKRUTACJĄ

Prowadzimy rekrutację pracowników oraz współpracowników.

Podmioty, których dane dotyczą: osoby ubiegające się o zatrudnienie.

Przetwarzane dane: dane osobowe udostępnione przez osobę rekrutowaną lub firmę rekrutacyjną, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, uprawnienia zawodowe.

Dane osobowe w ramach procesu rekrutacji pozyskiwane są na podstawie udzielonej zgody. Osoba, która udzieliła zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zgoda;

2) zawarcie i wykonanie umowy;

3) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b. rozliczenie danin publicznoprawnych;

4) usprawiedliwiony interes prawny:

a. rekrutacja;

b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

d. archiwizacja.

4. PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące, akcjonariusze posiadający akcje osobowe oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz budynkach w związku z monitoringiem wizyjnym.

Przetwarzane dane: imię i nazwisko osoby, dane służbowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne, nr rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na teren, a także obraz monitoringu wizyjnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

1) zawarcie i wykonanie umowy;

2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

a. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

b. składanie i rozpatrywanie reklamacji;

c. rozliczenie danin publicznoprawnych;

d. relacje inwestorskie;

e. prowadzenia księgi akcyjnej;

3) usprawiedliwiony interes prawny:

a. udokumentowanie czynności;

b. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

c. marketing bezpośredni;

d. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

e. weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

f. archiwizacja;

g. zapobieganie i wykrywanie przestępstw (dbamy o bezpieczeństwo).

III. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

IV. BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia umowy.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

b) podwykonawcom;

c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane wewłasnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

a) inne strony transakcji,kontraheci

b) firmy transportowe;

c) spedytorzy;

d) agencje celne;

e) ubezpieczyciele;

f) organy i urzędy państwowe lub samorządowe;

g) sądy;

h) komornicy;

i) biura informacji gospodarczej;

j) operatorzy pocztowi i kurierzy;

k) banki;

l) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

VII. SPRZECIW NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy:

TOR.BUD@ interia.pllub listownie na adres podany poniżej.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO/ORGANIZACJI

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji

X. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danychlub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nasdanych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: : TOR.BUD@ interia.pl lub listownie na adres podany poniżej.

Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

XI. SKARGA DO ORGANU NADZORU

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 228607086w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w sposób wskazany pod adresem www.giodo.gov.pl.

XII. KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane adresowe:

TOR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K.

32-540 Trzebinia

ul. Lipcowa 70

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: TOR.BUD@interia.pl

Tel.32/711 58 67

Strona internetowa: http://www.tor-bud.pl/